科研成果

Contents

2013

 1. Zhenping Qian, Yong He, Chunzhi Su, Zhuojie Wu, Hongyu Zhu, Taizhi Zhang, Lidong Zhou, Yuan Yu, Zheng Zhang. TimeStream: Reliable Stream Computation in the Cloud. Eurosys 2013.

2012

 1. Weihao Kong and Wu-jun Li. Isotropic hashing.. NIPS 2012.
 2. Weihao Kong and Wu-jun Li. Double Bit Quantization for Hashing. AAAI 2012.
 3. Weihao Kong and Wu-Jun Li. Manhattan Hashing for Large-Scale Image Retrieval. SIGIR 2012.
 4. Rong Zhou, Liuli Chen, and Liqing Zhang, Sketch-based Image Retrieval on a Large Scale Database, ACM Multimedia 2012.
 5. Rong Zhou, Liuli Chen, and Liqing Zhang, Guess What You Draw: Interactive Contour-based Image Retrieval on a Million-Scale Database, ACM Multimedia 2012 (demo).
 6. Ruofei Du, Renjie Liu, Tianxiang Wu, Baoliang Lu, Online Vigilance Analysis Combining Video and Electrooculography Features. ICONIP 2012.
 7. Weinan Zhang, Ying Zhang, Bin Gao, Yong Yu, Xiaojie Yuan and Tie-Yan Liu. Joint Optimization of Bid and Budget Allocation in Sponsored Search. SIGKDD 2012.
 8. Lei Zhang, Linpeng Tang, Ping Luo, Enhong Chen, LiMei Jiao, Ming Wang and Guiquan Liu. Harnessing the Wisdom of the Crowds for Accurate Web Page Clipping. SIGKDD 2012.
 9. Kailong Chen, Tianqi Chen, Guoqing Zheng, Ou Jin, Enpeng Yao and Yong Yu. Collaborative Personalized Tweet Recommendation. SIGIR 2012.
 10. Quan Wang, Zheng Cao, Jun Xu and Hang Li. Group Matrix Factorization for Scalable Topic Modeling. SIGIR 2012.
 11. Diyi Yang, Tianqi Chen, Weinan Zhang and Yong Yu. Collaborative Filtering with Short Term Preferences Mining. SIGIR 2012 (poster).
 12. Kailong Chen, Zhengdong lu, Xiaoshi Yin, Yong Yu and Zaiqing Nie. Finding Web Appearances of Social Network Users via Latent Factor Model. SIGIR 2012 (poster).
 13. Ning Chen, Xiaotie Deng, Hongyang Zhang and Jie Zhang. Incentive Ratios of Fisher Markets. ICALP 2012.
 14. Ning Chen, Pinyan Lu, and Hongyang Zhang. Computing the Nucleolus of Matching, Cover and Clique Games. AAAI 2012.
 15. Zhengping Qian, Xiuwei Chen, Nanxi Kang, Mingcheng Chen, Yuan Yu, Thomas Moscibroda and Zheng Zhang. MadLINQ: Large-scale Distributed Matrix Computation for the Cloud. EuroSys 2012 (Best Paper Award).
 16. Xiao Jia , Kenny Zhu, Joxan Jaffar and Roland Yap. A Runtime System for Generalized Committed Choice. APPLC 2012.
 17. Weinan Zhang, Dingquan Wang, Gui-Rong Xue and Hongyuan Zha. Advertising Keywords Recommendation for Short-text Web Pages using Wikipedia. ACM TIST 2012.
 18. Xuezhi Cao, Kailong Chen, Rui Long, Guoqing Zheng and Yong Yu. News Comments Generation via Mining MicroBlogs. WWW 2012 (poster).
 19. Xian Wu, Wei Fan, Meilun Sheng, Li Zhang, Xiaoxiao Shi, Zhong Su and Yong Yu. A Framework to Represent and Mine Knowledge Evolution from Wikipedia Revisions. WWW 2012 (poster).
 20. Linpeng Tang, Zhiyong Shen, Qunyang Lin and Junqing Xie. Towards a More Accurate Network Coordinate System with Robust Error Measure. IFIP Networking 2012.
 21. Shangfu Peng, Yin Yang, Zhenjie Zhang, Marianne Winslett and Yong Yu. DP-tree: Indexing Multi-Dimensional Data under Differential Privacy. SIGMOD 2012 (poster).
 22. Yao Shen, Minjie Wang, Xiaoxin Tang, Yi Luo and Minyi Gu. Context-Aware HCI Service Selection. Mobile Information Systems 2012.
 23. Bing Cheng, Tianqi Chen, Diyi Yang, Weinan Zhang, Yongqiang Wang and Yong Yu. Feature Based Informative Model for Discriminating Favorite Items from Unrated Ones. APWeb 2012.
 24. Diyi Yang, Tianqi Chen, Weinan Zhang, Qiuxia Lu, Yong Yu.Local Implicit Feedback Mining for Music Recommendation,RecSys 2012.
 25. Saining Xie, Hongtao Lu, Yangcheng He, Multi-Task Co-clustering via Nonnegative Matrix Factorization, ICPR 2012.

2011

 1. Yang Li, Feifei Li, Ke Yi, Bin Yao and Min Wang. Flexible Aggregate Similarity Search. SIGMOD 2011.
 2. Mohan Yang, Haixun Wang, Haiquan Chen and Wei-Shinn Ku. Querying Uncertain Data with Aggregate Constraints. SIGMOD 2011.
 3. Xiao Jiang, Chengkai Li, Ping Luo, Min Wang and Yong Yu. Prominent Streak Discovery in Sequential Data. SIGKDD 2011.
 4. Liangda Li, Ke Zhou, Gui-Rong Xue, Hongyuan Zha and Yong Yu. Video Summarization via Transferrable Structured Learning. WWW 2011.
 5. Lichun Yang, Shenghua Bao, Qingliang Lin, Xian Wu, Dingyi Han, Zhong Su and Yong Yu. Analyzing and Predicting Not-Answered Questions in Community-based Question Answering Services. AAAI 2011.
 6. Chang Liu, Guilin Qi, Haofen Wang and Yong Yu. Large Scale Fuzzy pD* Reasoning using MapReduce. ISWC 2011.
 7. Xing Niu, Xinruo Sun, Haofen Wang, Shu Rong, Guilin Qi and Yong Yu. Zhishi.me - Weaving Chinese Linking Open Data. ISWC 2011.
 8. Guoqing Zheng, Jinwen Guo, Lichun Yang, Shengliang Xu, Shenghua Bao, Zhong Su, Dingyi Han and Yong Yu. Mining Topics on Participations for Community Discovery. SIGIR 2011.
 9. Duo Ding, Xingping Jiang, Matthew Scott, Ming Zhou and Yong Yu. Tulsa: Web Search for Writing Assistance. ACM SIGIR 2011 (demo).
 10. Xiangru Chen, Haofen Wang, Xinruo Sun, Junfeng Pan and Yong Yu. Diversifying Product Search Results. ACM SIGIR 2011 (poster).
 11. Xinruo Sun, Haofen Wang and Yong Yu. Towards Effective Short Text Deep Classification. ACM SIGIR 2011 (poster).
 12. Xiaohua Liu, Shaodian Zhang, Furu Wei and Ming Zhou. Recognizing Named Entities in Tweets. ACL 2011.
 13. Bing Li, Rong Xiao, Zhiwei Li, Rui Cai, Bao-Liang Lu and Lei Zhang. Rank-SIFT: Learning to Rank Local Interest Points. CVPR 2011.
 14. Mu Li, Xiao-Chen Lian, James Kwok and Bao-Liang Lu. Time and Space Efficient Spectral Clustering via Column Sampling. CVPR 2011.
 15. Yang Cao, Changhu Wang, Liqing Zhang and Lei Zhang. Edgel Inverted Index for Large-Scale Sketch-based Image Search. CVPR 2011.
 16. Yu Zhang, Jian Xu, Zhi-Jie Yan and Qiang Huo. A Study of an Irrelevant Variability Ormalization Based Discriminative Training Approach for LVCSR. ICASSP 2011.
 17. Le Chen, Zhenfu Cao, Rongxing Lu, Xiaohui Liang, Xuemin Shen. EPF: An Event-Aided Packet Forwarding Protocol for Privacy-Preserving Mobile Healthcare Social Networks. GLOBECOM 2011.
 18. Xiaohui Liang, Rongxing Lu, Le Chen, Xiaodong Lin, Xuemin (Sherman) Shen. PEC: A Privacy-Preserving Emergency Call Scheme for Mobile Healthcare Social Networks. Journal of Communications and Networks 2011.
 19. Kewei Tu, Xixiu Ouyang, Dingyi Han, Vasant Honavar. Exemplar-based Robust Coherent Biclustering. SDM 2011.
 20. Zhenjiang Zhan, Lichun Yang, Shenghua Bao, Dingyi Han, Zhong Su and Yong Yu. Finding Appropriate Experts for Collaboration. WAIM2011.
 21. Yunbo Cao, Zhiyuan Chen, Jiamin Zhu, Pei Yue, Chin-Yew Lin and Yong Yu. Leveraging Unlabeled Data to Scale Blocking for Record Linkage. IJCAI 2011.
 22. Wei Chen, Pinyan Lu, Xiaorui Sun, Bo Tang, Yajun Wang and Zeyuan Allen Zhu. Optimal Pricing in Social Networks with Incomplete Information. WINE 2011.
 23. Jie Wu, Li-Chen Shi and Bao-Liang Lu. Removing Unrelated Features Based on Linear Dynamical System for Motor-Imagery-Based Brain-Computer Interface. ICONIP 2011.
 24. Li-Chen Shi, Yang Li, Rui-Hua Sun and Bao-Liang Lu. A sparse common spatial pattern algorithm for brain-computer interface. ICONIP 2011.
 25. Qiuxia Lu, Diyi Yang, Tianqi Chen, Weinan Zhang and Yong Yu. Informative Household Recommendation with Feature-based Matrix Factorization. CAMRa 2011.
 26. Pengcheng Wang, Zhaoyu Gao, Xinhui Xu, Yujiao Zhou, Haojin Zhu and Kenny Qili Zhu. Automatic Inference of Movements from Contact Histories. ACM SIGCOMM 2011.
 27. Li Han, Chunzhi Su, Linpeng Tang and Hongyang Zhang. On Strategy-proof Allocation without Payments or Priors. WINE 2011.
 28. Tianqi Chen, Zhao Zheng, Qiuxia Lu, Xiao Jiang, Yuqiang Chen, Weinan Zhang, Kailong Chen, Yong Yu, Nathan N. Liu, Bin Cao, Luheng He and Qiang Yang. Informative Ensemble of Multi-Resolution Dynamic Factorization Models. KDD-CUP 2011 (best single model).
 29. Wenlei Zhou, Haofen Wang, Jiansong Chao, Weinan Zhang and Yong Yu. LODDO: Using Linked Open Data Description Overlap to Measure Semantic Relatedness Between Named Entities. JIST 2011.
 30. Dingquan Wang, Weinan Zhang, Gui-Rong Xue and Yong Yu. Deep Classifier for Large Scale Hierarchical Text Classification. LSHTC 1(short paper).
 31. Zhicheng Dou, Sha Hu, Yulong Luo, Ruihua Song and Ji-Rong Wen. Finding Dimensions for Queries. CIKM 2011.
 32. Minjie Wang, Xiaoxin Tang, Yao Shen, Feilong Tang and Minyi Guo. A Method of Context-Driven HCI Service Selection in Multimodal Interaction Environments. NBiS 2011.
 33. Duo Ding. Integrate Multilingual Web Search Results using Cross-Lingual Topic Models. IJCNLP 2011.
 34. Tian-Xiang Wu, Xiao-Chen Lian and Bao-Liang Lu. Multi-view Gender Classification Using Symmetry of Facial Images. NCA 2011.
 35. Yihe Zhu, Haofen Wang, Xixiu Ouyang</b> and Yong Yu. Graph-based Bilingual Sentence Alignment From Large Scale Web Pages. NLDB 2011.
 36. Xingzhi Sun, Leiguang Gong, Apostol Natsev, Xiaofei Teng, Li Tian, Tao Wang and Yue Pan. Image Modality Classification: a Late Fusion Method Based on Confidence Indicator and Closeness Matrix. ICMR 2011.
 37. Jiansong Chao, Haofen Wang, Wenlei Zhou, Weinan Zhang and Yong Yu. TuneSensor: A Semantic-Driven Music Recommendation Service For Digital Photo Albums. ISWC 2011.
 38. Junfeng Pan, Gui-Rong Xue, Yong Yu and Yang Wang. Cross-Lingual Sentiment Classification via Bi-view Non-negative Matrix Tri-Factorization. PAKDD 2011.
 39. Yusuo Hu, Yeqi Lu, Minyi Guo and Feng Wu. Proportional Response Based Bandwidth Allocation for Layered P2P Live Streaming. GLOBECOM 2011.
 40. Chang Liu, Guilin Qi, Haofen Wang and Yong Yu. Reasoning with Large Scale Ontologies in Fuzzy pD* using MapReduce. IEEE Computational Intelligence Magazine 2011.
 41. Haofen Wang, Thanh Tran, Chang Liu and Linyun Fu. Lightweight Integration of IR & DB for Scalable Hybrid Search with Integrated Ranking Support. Journal of Web Semantics 2011.
 42. Chang Liu, Guilin Qi, Haofen Wang and Yong Yu. Fuzzy Reasoning over RDF Data Using OWL Vocabulary. WI 2011.

2010

 1. Yang Cao, Hai Wang, Changhu Wang, Zhiwei Li, Liqing Zhang and Lei Zhang. MindFinder: Interactive Sketch-based Image Search on Millions of Images. ACM Mulitimedia 2010 (Best Demo Award).
 2. Yuan Lin, Yuqiang Chen, Guirong Xue and Yong Yu. Text-Aided Image Classification: Using Labeled Text from Web to Help Image Classification. APWeb 2010 (Best Paper Award).
 3. Mohan Yang, Haixun Wang, Lipyeow Lim and Min Wang. Optimizing Content Freshness of Relations Extracted From the Web Using Keyword Search. ACM SIGMOD 2010.
 4. Mu Li, James Kwok and Bao-Liang Lu. Making Large-Scale Nystrom Approximation Possible. ICML 2010.
 5. Xiao-Chen Lian, Zhiwei Li, Changhu Wang, Bao-Liang Lu and Lei Zhang. Probabilistic Models for Supervised Dictionary Learning. CVPR 2010.
 6. Mu Li, James Kwok and Bao-Liang Lu. Online Multiple Instance Learning with No Regret. CVPR 2010.
 7. Yang Cao, Changhu Wang, Zhiwei Li, Liqing Zhang and Lei Zhang. Spatial-Bag-of-Features. CVPR 2010.
 8. Yu Zhang, Zhi-Jie Yan and Frank K.Soong. Cross-validation based Decision Tree Clustering for HMM-based TTS. ICASSP 2010.
 9. Yu Zhang, Jian Xu, Zhi-Jie Yan and Qiang Huo. A Study of an Irrelevant Variability Ormalization Based Discriminative Training Approach for LVCSR. ICASSP 2011.
 10. Yuqiang Chen, Ou Jin, Gui-Rong Xue, Jia Chen and Qiang Yang. Visual Contextual Advertising: Bringing Textual Advertisements to Images. AAAI 2010.
 11. Hai Zhao, Changning Huang, Mu Li and Bao-Liang Lu. A Unified Character-Based Tagging Framework for Chinese Word Segmentation. TALIP 2010.
 12. Shaodian Zhang, Hai Zhao, Guodong Zhou and Bao-liang Lu. Hedge Detection and Scope Finding by Sequence Labeling with Normalized Feature Selection. CoNLL 2010.
 13. Yan-ming Tang and Bao-Liang Lu. Age Classification Combining Contour and Texture Feature. ICONIP 2010.
 14. Tian-Xiang Wu and Bao-Liang Lu. Multi-view Gender Classification Using Hierarchical Classifiers Structure. NIP 2010.
 15. Bing Li, Xiao-chen Lian and Biao-liang Lu. Gender Classification by Combining Hair, Clothing and Face Information. ISNN 2010.
 16. Xiao-Chen Lian, Zhiwei Li, Bao-Liang Lu and Lei Zhang. Max-Margin Dictionary Learning for Multiclass Image Categorization. ECCV 2010.
 17. Cong Hui, Hai Zhao, Bao-Liang Lu and Yan Song. An Empirical Study on Development Set Selection Strategy for Machine Translation Learning. WMT 2010.
 18. Xuezhe Ma, Xiaotian Zhang, Hai Zhao and Bao-Liang Lu. Dependency Parser for Chinese Constituent Parsing. SIGHAN 2010.
 19. Qiang Wu, Liqing Zhang and Guangchuan Shi. Robust Multifactor Speech Feature Extraction Based on Gabor Analysis. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 2010.
 20. Tingzhe Sun, Ruoshi Yuan, Wei Xu, Feng Zhu, Pingping Shen. Exploring a Minimal Two-component p53 Model. Physical Biology 2010.
 21. Guoqing Zheng, Jinwen Guo, Lichun Yang, Shengliang Xu, Shenghua Bao, Zhong Su, Dingyi Han and Yong Yu. A Topical Link Model for Community Discovery in Textual Interaction Graph. CIKM 2010.
 22. Tianqi Chen, Jun Yan, Guirong Xue and Zheng Chen. Transfer Learning for Behavioral Targeting. WWW 2010 (poster).
 23. Chang Liu, Haofen Wang, Yong Yu and Linhao Xu. Towards Efficient SPARQL Query Processing on RDF Data. CSWS 2010.
 24. Haifeng Liu, Jing Mei, Guo Tong Xie, Yue Pan, Jia Jia Wen, Zhi Guo Gao, Xin Ruo Sun and Xiang Ru Chen. Development of a Guideline-Based Decision Support System Prototype for Collaborative Primary Healthcare. MedInfo 2010.
 25. Hai Zhao, Changning Huang, Mu Li and Bao-Liang Lu. A Unified Character-Based Tagging Framework for Chinese Word Segmentation. ACM TALIP 2010.
 26. Jun Shao, Zhenfu Cao, Xiaohui Liang and Huang Lin. Proxy Re-Encryption with Keyword Search. Information Sciences 2010.
 27. Huang Lin, Zhenfu Cao, Xiaohui Liang and Jun Shao. Secure Threshold Multi Authority Attribute based Encryption without a Central Authority. Information Sciences 2010.
 28. Huang Lin, Zhenfu Cao, Xiaohui Liang, Muxin Zhou, Haojin Zhu, and Dongsheng Xing. How to Construct Interval Encryption from Binary Tree Encryption. ACNS 2010.

2009

 1. Mu Li, Bao-Liang Lu. Emotion Classification Based on Gamma-band EEG. EMBS 2009.
 2. Shenghua Bao, Bohai Yang, Ben Fei, Shengliang Xu, Zhong Su and Yong Yu. Social Propagation: Boosting Social Annotations for Web Mining. WWW 2009.
 3. Xiaoxun Zhang, Lichun Yang, Xian Wu, Honglei Guo, Zhili Guo, Shenghua Bao, Yong Yu and Zhong Su. sDoc: Exploring Social Wisdom for Document Enhancement in Web Mining. CIKM 2009.
 4. Lichun Yang, Shengliang Xu, Shenghua Bao, Dingyi Han, Zhong Su and Yong Yu. A Study of Information Retrieval on Accumulative Social Descriptions Using the Generation Features. CIKM 2009.
 5. Wenyuan Dai, Ou Jin, Gui-Rong Xue, Qiang Yang and Yong Yu. EigenTransfer: Learning Graph Spectra for Transfer Learning. ICML 2009.
 6. Haofen Wang, Yan Liang, Gui-Rong Xue, Linyun Fu and Yong Yu. Efficient Query Expansion for Advertisement Search. ACM SIGIR 2009.
 7. Ke Zhou, Gui-Rong Xue, Qiang Yang and Yong Yu. Learning with Positive and Unlabeled Examples using Topic Sensitive PLSA. IEEE TKDE 2009.
 8. Liangda Li, Ke Zhou, Gui-Rong Xue, Hongyuan Zha and Yong Yu. Summarization through Structure Learning with Diversity, Coverage and Balance. WWW 2009.
 9. Congle Zhang, Gui-Rong Xue and Hongyuan Zha. Adapting Naive Bayes Classifier for Document Classification on Web-Scale Taxonomies. WWW 2009 (poster).
 10. Haofeng Wang, Qiaoling Liu, Gui-Rong Xue, Yong Yu, Lei Zhang and Yue Pan. Dataplorer: A Scalable Search Engine for the Data Web. WWW 2009 (poster).
 11. Mingchen Zhao, Jiayin Lei, MinYou Wu, Yunhuai Liu and Wei Shu. Surface Coverage in Wireless Sensor Networks. IEEE INFOCOM 2009.
 12. Xiaorui Sun and Xuejia Lai. The Key-Dependent Attack on Block Ciphers. AISACRYPT 2009.
 13. Muxin Zhou and Zhenfu Cao. Spatial Encryption under Simpler Assumption. ProvSec 2009.
 14. Xiaohui Liang, Zhenfu Cao, Huang Lin and Dongsheng Xing. Provably Secure and Efficient Bounded Ciphertext Policy Attribute Based Encryption. ASIACCS 2009.
 15. Xiaohui Liang, Zhenfu Cao, Huang Lin and Jun Shao. Attribute Based Proxy Re-encryption with Delegating Capabilities. ASIACCS 2009.
 16. Jiacheng Guo, BaoLiang Lu, Zhiwei Li and Lei Zhang. Logistic LDA: Regularizing Latent Dirichlet Allocation by Logistic Regression. PACLIC 2009.
 17. Weiming Liang, Changning Huang, Mu Li and Baoliang Lu. Extracting Keyphrases from Chinese News Articles Using TextRank and Query Log Knowledge. PACLIC 2009.
 18. Yang Cao and Liqing Zhang. A Novel Hierarchical Model of Attention: Maximizing Information Acquisition. ACCV 2009.
 19. Haofen Wang, Thomas Penin, Kaifeng Xu, Junquan Chen, Xinruo Sun, Linyun Fu, Qiaoling Liu, Yong Yu, Thanh Tran, Peter Haase and Rudi Studer. Hermes: a Travel Through Semantics on the Data Web. SIGMOD 2009.
 20. Zongyang Zhang, Zhenfu Cao, Ning Ding, Rong Ma. Non-malleable Statistically Hiding Commitment from Any One-Way Function. ASIACRYPT 2009.
 21. Zongyang Zhang, Zhenfu Cao, Rong Ma. An Observation on Non-Malleable Witness-Indistinguishability and Non-Malleable Zero-Knowledge. TAMC 2009.
 22. Wei Guo. Spike Timing-Dependent Plasticity. Neural Networks 2009.
 23. Xiaohui Liang, Zhenfu Cao, Huang Lin and Jun Shao. Attribute Based Proxy Re-encryption with Delegating Capabilities. ASIACCS 2009.
 24. Xiaohui Liang, Zhenfu Cao, Huang Lin and Dongsheng Xing. Provably Secure and Efficient Bounded Ciphertext Policy Attribute Based Encryption. ASIACCS 2009.

2008

 1. Xiao Ling, Gui-Rong Xue, Wenyuan Dai, Qiang Yang and Yong Yu. Can Chinese Web Pages be Classified with English Data Source? WWW 2008.
 2. Xiao Ling, Wenyuan Dai, Gui-Rong Xue, Qiang Yang and Yong Yu. Spectral Domain-transfer Learning. SIGKDD 2008.
 3. Ke Zhou, Gui-Rong Xue, Hongyuan Zha and Yong Yu. Learning to Rank with Ties. SIGIR 2008.
 4. Kaifeng Xu, Rui Li, Shenghua Bao, Dingyi Han and Yong Yu. SEM: Mining Spatial Events from the Web. PAKDD 2008.
 5. Liuquan Qin, Zhenfu Cao and Xiaolei Dong. Multi-receiver Identity-based Encryption in Multiple PKG Environment. IEEE Globecom 2008.
 6. Huang Lin, Zhenfu Cao, Xiaohui Liang and Jun Shao. Secure Threshold Multi Authority Attribute Based Encryption without a Central Authority. INDOCRYPT 2008.
 7. Qiaoling Liu, Kaifeng Xu, Lei Zhang, Haofen Wang, Yong Yu and Yue Pan. Catriple: Extracting Triples from Wikipedia Categories. ASWC 2008.
 8. Yan Liang, Haofen Wang, Qiaoling Liu, Thanh Tran, Thomas Penin and Yong Yu. Efficient Index Maintenance for Frequently Updated Semantic Data. ASWC 2008.
 9. Haofen Wang, Kang Zhang, Qiaoling Liu, Thanh Tran and Yong Yu. Q2Semantic: A Lightweight Keyword Interface to Semantic Search. ESWC 2008.
 10. Wenyun Yang and BaoLiang Lu. A String Kernel Framework with Feature Selection for SVM Protein Classification. APBC 2008.
 11. Wenyuan Dai, Yuqiang Chen, Gui-Rong Xue, Qiang Yang and Yong Yu. Translated Learning: Transfer Learning across Different Feature Spaces. NIPS 2008.
 12. Wenyuan Dai, Qiang Yang, Gui-Rong Xue and Yong Yu. Self-taught Clustering. ICML 2008.
 13. Congle Zhang and Yong Yu. Constrained Local Regularized Transducer for Multi-Component Category Classification. PRICAI 2008.
 14. Congle Zhang, Dikan Xing and Ke Zhou. Keyword-Labeled Classification with Auxiliary Unlabeled Documents. WI 2008.
 15. Wei Guo and Min Chu. Exploring Tone Variations in Chinese Dialects Using Context Dependent Tone Models. ISCSLP 2008.
 16. Yuanjie Liu, Shasha Li, Yunbo Cao, Chin-Yew Lin, Dingyi Han and Yong Yu. Understanding and Summarizing Answers in Community-based Question Answering Servicies. COLING 2008.
 17. Jian Hu, Lujun Fang, Yang Cao, Hua Li, Hua-Jun Zeng and Zheng Chen. Enhancing Text Clustering through Leveraging Wikipedia Semantics. SIGIR 2008.
 18. Xiaohui Liang, Zhenfu Cao, Rongxing Lu, Liuquan Qin. Efficient and Secure Protocol in Fair Document Exchange. Computer Standards & Interfaces 2008.
 19. Congle Zhang, Dikan Xing. Knowledge-Supervised Learning by Co-clustering Based Approach. ICMLA 2008.
 20. Congle Zhang, Gui-Rong Xue and Yong Yu. Knowledge Supervised Text Classification with No Labeled Documents. PRICAI 2008.
 21. Rongxing Lu, Xiaodong Lin, Zhenfu Cao, Jun Shao, and Xiaohui Liang. New (t,n) Threshold Directed Signature Scheme with Provable Security. Information Sciences 2008.
 22. Rongxing Lu, Xiaodong Lin, Zhenfu Cao, Liuquan Qin and Xiaohui Liang. A Simple Deniable Authentication Protocol Based on the Diffie-Hellman algorithm. International Journal of Computer Mathematics, 2008.
 23. Rongxing Lu, Zhenfu Cao, Zhenchuan Chai and Xiaohui Liang. A Simple User Authentication Scheme for Grid Computing. International Journal of Network Security 2008.

2007

 1. Rui Li, Shenghua Bao, Ben Fei, Zhong Su and Yong Yu. Towards Effective Browsing of Large Scale Social Ann-otations. WWW 2007 (Best Student Paper Nominees).
 2. Zhiliang Xu, Lizhuang Ma and Wuzheng Tan. Robust Dense Depth Acquisition Using 2-D De Bruijn Structured Light. ICEC 2007.
 3. Wenyuan Dai, Guirong Xue, Qiang Yang and Yong Yu. Co-clustering based Classification for Out-of-domain Documents. SIGKDD 2007.
 4. Wenyuan Dai, Guirong Xue, Qiang Yang and Yong Yu. Transferring Naive-Bayesian Classifiers for Text Classification. AAAI 2007.
 5. Wenyuan Dai, Qiang Yang, Gui-Rong Xue and Yong Yu. Boosting for Transfer Learning. ICML 2007.
 6. Dikan Xing, Wenyuan Dai, Gui-Rong Xue and Yong Yu. Bridged Refinement for Transfer Learning. PKDD 2007.
 7. Xin Zhang, Wenyuan Dai, Gui-Rong Xue and Yong Yu. Adaptive Email Spam Filtering Based on Information Theory. WISE 2007.
 8. Wei Guo, Liqing Zhang and Bin Xia. An Auditory Neural Feature Extraction Method for Robust Speech Recognition. ICASSP 2007.
 9. Lei Zhang, Qiaoling Liu, Jie Zhan, Haofen Wang, Yue Pan and Yong Yu. Semplore: An IR Approach to Scalable Hybrid Query of Semantic Web Data. ISWC 2007.
 10. Zhiliang Xu, Lizhuang Ma, Masatoshi Kimachi and Masaki Suwa. Efficient Contrast Invariant Stereo Correspondence using Dynamic Programming with Vertical Constraint. The Visual Computer, November 2007.
 11. Jun Shao, Zhenfu Cao, Licheng Wang, Xiaohui Liang. Proxy Re-signature Schemes without Random Oracles. INDOCRYPT 2007.
 12. Xiaohui Liang, Zhenfu Cao, Jun Shao and Huang Lin. Short Group Signature without Random Oracles. ICICS 2007.

2006

 1. Feng Qian. A Visual Validatio Method Based on Point Mappings for Medical Image Segmentation. IEEE EMBC 2006.
 2. Lei Li. Providing an Uncertainty Reasoning Service for Semantic Web Applications. EAPWC 2006.
 3. Dingyi Han, Ting Shen, Shicong Meng and Yong Yu. Cuckoo Ring: Balancing Workload for Locality Sensitive Hash. IEEE P2P 2006.
 4. Rui Li, Shenghua Bao, Jin Wang, Yong Yu and Yubo Cao. An Effective Algorithm for Mining Competitors from the Web. ICDM 2006.
 5. Rui Li, Shenghua Bao, Jin Wang, Yuanjie Liu and Yong Yu. Web Scale Competitor Discovery Using Mutual Information. ADMA 2006.
 6. Shenghua Bao, Lei Zhang, Erdong Chen, Min Long, Rui Li and Yong Yu. LSM: Language Sense Model for Information Retrieval. WAIM 2006.
 7. Wenyun Yang, Baoliang Lu and Yang Yang. A Comparative Study on Feature Extraction from Protein Sequence for Subcellular Localization Prediction. IEEE CIBCB 2006.
 8. CongLe Zhang, Sheng Huang, Gui-Rong Xue and Yong Yu. Image Description Mining and Hierarchical Clustering on Data Records Using HR-Tree. APWeb 2006.
 9. Jian Zhou, Li Ma, Qiaoling Liu, Lei Zhang, Yong Yu and Yue Pan. Minerva: A Scalable OWL Ontology Storage and Inference System. ASWC 2006.
 10. Xiaohui Liang, Zhenfu Cao, Zhenchuan Chai and Rongxing Lu. ID-based Threshold Blind Signature scheme from Bilinear Pair. ChinaCrypto 2006.

2005

 1. Hao Yuan, Linji Yang and Erdong Chen. Improved Algorithms for Largest Cardinality 2-Interval Pattern Problem. ISAAC 2005.
 2. Erdong Chen, Hao Yuan and Linji Yang. Longest Increasing Subsequences in Windows based on Canonical Antichain Partition. ISAAC 2005.